كارگاه آموزشی مديريت بحران های خانوادگی

seminar modiriyate bohranبا توجه به اهميت نقش زنان در مديريت بحران های خانوادگی و لزوم افزايش مهارت های فردی و خودآگاهی آنها در اين زمينه بنا به درخواست شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران، كارگاه آموزشی تحت عنوان " مديريت بحران های خانوادگی " با حضور بانوان محترم آن شركت، برگزار گرديد.

در اين برنامه كه مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار گرديد، خانم دكتر عبادوز مدرس دوره به بيان فاكتورهای موثر در ارتباط غيركلامی، شناخت بحران ها، ارزيابی و آسيب شناسی بحران در خانواده تاكيد كرد.

وی همچنين به سرچشمه بحران ها در خانواده علی الخصوص بحران های ارتباطی و عاطفی پرداخت.

در پايان نيز، خانم دكتر عبادوز به پرسش و پاسخ و مثال های زنده از بحران های خانوادگی اشاره كرد.