محورهای همايش مديريت در عصر ديجيتال

در این همایش بنا است فضای تغییرات انقلابی و ناپیوسته ناشی از ظهور عصر دیجیتال در ابعاد مختلف مدیریت اعم از موارد زیر ترسیم و درکی شایسته برای اقدامات بعدی حاصل شود:

۱. محور مدیریت و منابع انسانی

۲. محور فرهنگ سازمانی

۳.محور محیط سازمانی

۴.محور جهت گیری راهبردی

لينك های مرتبط:

http://@digitalera_imtd

http://digitalera-imtd.com

http://instagram.com/digitalera_imtd