والدين اثربخش و خانواده يادگيرنده

با توجه به اهميت نقش زنان در مديريت بحران های خانوادگی و لزوم افزايش مهارت های فردی و خودآگاهی آنها در اين زمينه بنا به درخواست شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران، سمينار آموزشی تحت عنوان" والدين اثربخش و خانواده يادگيرنده" با حضور بانوان محترم آن شركت، برگزار گرديد.

در اين برنامه مورخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶، جناب آقاي دكتر لواساني مدرس دوره به بيان مراحل رشد، بحران شخصيت، سه حلقه اصلي زندگي و … در خانواده پرداخت و در پايان، به سوالات بانوان در این زمینه پاسخ دادند.

این سمینار یک روزه با استقبال بانوان مواجه شد و باعث آشنایی هرچه بیشتر بانوان با اهمیت نقش شان  در بحران های خانوادگی و لزوم توجه به افزایش مهارتهای فردی شان گردید.