مجوزها و مشارکت‌ها

 

دانشگاه شهید بهشتی موسسه معنا، از سال ۱۳۹۱، وارد تفاهم با دانشگاه شهیدبهشتی شده و مجری برگزاری دوره مدیریت اجرایی (MBA یک ساله) در دپارتمان MBA دانشکده مدیریت و حسابداریِ دانشگاه شهیدبهشتی است.
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Guanghua School of Management Guanghua School of Management
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر ریاست جمهوری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر ریاست جمهوری
مرکز گسترش فناوری اطلاعات
مرکز گسترش فناوری اطلاعات
مرکز آموزش حسابداران خبره
مرکز آموزش حسابداران خبره
مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق
مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق