آموزش‌های ويژه سازمان‌ها

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی، به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر، به عنوان دو مزیت رقابتی سازمان‌ها قلمداد می‌شود. از این رو آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی، منجر به افزایش بهره‌وری و نتایج مترتب بعدی می‌شود. آموزش، نوعی سرمایه‌گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می‌شود که چنانچه به درستی برنامه‌ریزی و اجرا شود، می‌تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. ارائه آموزش اثربخش، در یک سازمان مدرن، مستلزم تفکر جدید، مدل‌های جدید، رویکرد جدید و ابزارها و مکانیزم‌های جدید است.

موسسه توسعه مدیریت و فن معنا، راه حلی را برای توسعه سرمایه انسانی از طریق ارزیابی و شناسایی (تجزیه و تحلیل) نیازهای آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به منظور فراهم کردن آموزش کامل برای منابع انسانی ارائه می‌دهد. علاوه بر برنامه‌های آموزشی، این موسسه با ارائه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی سازمان‌ها را در دستیابی به اهدافشان یاری می‌رساند.