واحد بین‌الملل

موسسه معنا، به منظور ایجاد همکاری های جدید و نیز ارائه دوره های جدید علمی و آموزشی، اقدام به ایجاد ارتباط با مراکز علمی معتبر و بعضی از مراکز علمی و صنعتی نموده و در همین راستا، بخش بین الملل سایت به عنوان یک مرکز پژوهشی برون مرزی فعالیت خود را آغاز نموده است.

در لینک های زیر، نمونه هایی از فعالیتهای علمی-آموزشی این بخش را مشاهده خواهید نمود.