واحد ارزيابی و توسعه

دپارتمان ارزیابی و توسعه ، در ادامه فعالیتهای موسسه معنا برای توسعه توان مدیریت در ایران، را راه اندازی شده است. وظیفه این دپارتمان ارزیابی تواناییهای مدیریتی و پیشنهاد برنامه توسعه برای مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی است. بنابه درخواست، اعضای این دپارتمان به صورت مشاور در کنار سازمانها قرار می گیرند تا برنامه و اهداف توسعه ای مشخص شده را برای مدیران به نتیجه برسانند و مدیران را برای پروژه های بزرگتر یا سمتهای بالاتر در سازمانها آماده نمایند.

photo_2017-01-17_12-05-38

برای ارائه بهترین خدمات، موسسه معنا قراردادی با یکی از صاحب نامترین موسسات ارزیابی و توسعه در جهان منعقد کرده است تا از تجربیات این سازمان در عرصه بین المللی بهره مند گردد. شرکت a&dc تجربه ای بیش از سی سال در حوزه ارزیابی و توسعه داشته و جزو شرکتهایی است که بهترین خدمات را در این زمینه در کشورهای مختلف جهان ارائه می کند. همکاری معنا با a&dc متمرکز بر ارزیابی و توسعه رهبران بوده و بر مدل LIVED بنا گردیده است. مدل LIVED مبنا را بر ارزیابی و توسعه شایستگیهای یادگیری، خرد، اخلاقیات و ارزشها، عواطف و قدرت حرکت قرار داده است.