سمينارها و كارگاه‌ها

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان يكی از استراتژی­ های اصلی دستيابی به سرمايه انسانی و سازگاری مثبت با شرايط تغيير به عنوان دو مزيت رقابتی سازمان­ها قلمداد میشود. از اينرو آموزش و بهسازی كاركنان اقدامی راهبردی است كه در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزايش بهره­ وری و نتايج مترتب بعدی می­شود.

موسسه توسعه مديريت و فن معنا به منظور توسعه سرمايه انسانی از طريق ارزيابی و شناسايی(تجزيه و تحليل) نيازهای آموزشی، اقدام به برگزاری دوره­ های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت به منظور دستيابی افراد و سازمان­ها در دستيابی به اهدافشان كرده است.

علاوه بر دوره های آموزشی، اين موسسه كارگاه­ها و سمينارهای مختلفی به منظور فراهم كردن آموزش كامل برای منابع انسانی ارائه می­كند.

آرشيو سمينارها و كارگاههای معنا                                                                                                                                                                      سمينارها و كارگاههای سال   96

كارگاه آموزشی روش ها و فنون تدريس                                                                                                                                                                                       همايش مديريت در عصر ديجيتال   

سمینار یک روزه اشتباهات حقوقی رایج مدیران                                                                                                                                                                        سمينار والدين اثربخش و خانواده يادگيرنده

سمینار تخصصی بازاریابی دیجیتال

کارگاه مدل کسب‌وکار

سمینار اصول تنظیم قراردادها

سمینار تاکتیک‌های قدرت و نفوذ

سمینار تحلیل تناسب میان تیپ‌هاى شخصیتی در روابط کاری یا شخصی

کارگاه درک چالش‌های رفتاری مذاکره با روش بازی

سمينار رهبری تغيير در مشهد

سمينار بهبود فرآيند آموزش در مشهد

كارگاه آموزشی مديريت بحران های خانوادگی

سمينار آموزشی روابط متقابل همسران