سمينارها و كارگاه‌ها

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان يكی از استراتژی­ های اصلی دستيابی به سرمايه انسانی و سازگاری مثبت با شرايط تغيير به عنوان دو مزيت رقابتی سازمان­ها قلمداد میشود. از اينرو آموزش و بهسازی كاركنان اقدامی راهبردی است كه در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزايش بهره­ وری و نتايج مترتب بعدی می­شود.

موسسه توسعه مديريت و فن معنا به منظور توسعه سرمايه انسانی از طريق ارزيابی و شناسايی(تجزيه و تحليل) نيازهای آموزشی، اقدام به برگزاری دوره­ های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت به منظور دستيابی افراد و سازمان­ها در دستيابی به اهدافشان كرده است.

علاوه بر دوره های آموزشی، اين موسسه كارگاه­ها و سمينارهای مختلفی به منظور فراهم كردن آموزش كامل برای منابع انسانی ارائه می­كند.

آرشيو سمينارها و كارگاههای معنا                                                                                                                                                                      سمينارها و كارگاههای سال   96

كارگاه آموزشی روش ها و فنون تدريس                                                                                                                                                                                       همايش مديريت در عصر ديجيتال   

سمینار یک روزه اشتباهات حقوقی رایج مدیران

سمینار تخصصی بازاریابی دیجیتال

کارگاه مدل کسب‌وکار

سمینار اصول تنظیم قراردادها

سمینار تاکتیک‌های قدرت و نفوذ

سمینار تحلیل تناسب میان تیپ‌هاى شخصیتی در روابط کاری یا شخصی

کارگاه درک چالش‌های رفتاری مذاکره با روش بازی