دوره علمی-آموزشی «چین از نگاهی نزدیک تر» – دوره دوم

برای هماهنگی بیشتر در اجرای هر چه بهتر دوره علمی- آموزشی چین از نگاهی نزدیک تر، جزییات سفر متعاقبا به اطلاع دانش پذیران خواهد رسید.