دوره علمی-آموزشی «چین از نگاهی نزدیک تر» – دوره اول

به منظور آشنایی بیشتر دانش پذیران MBA دانشگاه شهید بهشتی با نحوه کسب و کار و مدیریت صنایع در کشور چین، موسسه معنا اقدام به برگزاری دوره علمی-آموزشی «چین از نگاهی نزدیک تر» در تیر ماه ۹۴ نمود.