خدمات و فعالیت های موسسه

موسسه معنا، می تواند:

در هریک از فرایندهای "نیازسنجی"، "برنامه ریزی"، "اجرا" و "ارزیابی" آموزش، در کنار سازمان ها، به پژوهش، طراحی و برگزاری دوره و ارزیابی نهایی، بپردازد و سازمان شما را در

  • طراحی و برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی، فنی و عمومی و ویژه کارکنان دستگاه های دولتی و خصوصی، متناسب با نیاز مخاطبان و استراتژی سازمان ها
  • برکزاری دوره های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی
  • برگزاری دوره های آموزشی مجازی نیازسنجی، نصب و راه اندازی نرم افزار، تولید محتوای آموزشی، اجرا و ارائه دوره مجازی، پشتیبانی آموزشی و راهبری الکترونیکی و ارزیابی میزان اثربخشی پس از اجرای دوره
  • برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی و کاربردی در سازمان ها
  • برگزاری دوره های آزاد وکاربردی برای افزایش مهارت های فردی

یاری نماید.

ضمناً، خدمات رفاهی موسسه به دانشپذیران در جهت بهبود فرایند آموزش و مکمل آموزشاثربخش خواهد بود.

 ارائه تمامی خدمات آموزشی به دستگاه های دولتی مطابق با تعرفه های مصوب خواهد بود و هرگونه خدمات رفاهی مطابق با تقاضا شرکت انجام می شود.