تصاویر فضای آموزشی و موسسه

 

کلاسهای آموزشی موسسه معنا

new1

کلاس آموزشی با ظرفیت ۴۰ نفر

3

کلاس آموزشی با ظرفیت ۱۵ نفر

1

کلاس آموزشی با ظرفیت ۴۰ نفر

IMG_1267

کارگاه آموزشی

IMG_1252

اتاق مطالعه

IMG_1253

اتاق مطالعه

New2

New3

New4

کلاسهای آموزشی MBA در محل دانشگاه
Seminar1 Seminar2 Seminar3
فضا و امکانات موسسه معنا

IMG_1254

نمازخانه

IMG_1256

فضای استراحت فراگیران

13

فضای استراحت فراگیران

14

اتاق استراحت اساتید

15

استند روزنامه

Mohit

کلاس آموزشی در محوطه موسسه